ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 330 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 268 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 62 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.79

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น