ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,918 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,299 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 619 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 32.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น