ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,596 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,983 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 613 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น