ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,908 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,490 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 418 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น