ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 968 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 829 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 139 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น