ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,616 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,150 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 466 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น