ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 421 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 410 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 11 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น