ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 291 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 144 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 147 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 50.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น