ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,230 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 762 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 468 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 38.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น