ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,984 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,288 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 696 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.08

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น