ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,878 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,526 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 352 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น