ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,905 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,061 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 844 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 44.30

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น