ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,140 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 852 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 288 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.26

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น