ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,304 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,975 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 329 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น