ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 737 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 478 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 259 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.14

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น