ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 850 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 533 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 317 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 37.29

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น