ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,086 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 660 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 426 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 39.23

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น