ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,194 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 699 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 495 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 41.46

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น