ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,920 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,394 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 526 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น