ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 990 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 196 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 794 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 80.20

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น