ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาแก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 682 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 454 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 228 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 33.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น