ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,337 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,867 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 470 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.84

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น