ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,610 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,362 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 248 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.50

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น