ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 38 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 37 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น