ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,332 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 751 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 581 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 43.62

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น