ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,363 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,661 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 702 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 29.71

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น