ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 887 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 802 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 85 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น