ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,105 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,828 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 277 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.92

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น