ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 358 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 289 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 69 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น