ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 73 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 67 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 6 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น