ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 766 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 229 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 537 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 70.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น