ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 909 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 569 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 340 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 37.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น