ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 587 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 501 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 86 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.65

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น