ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,846 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,706 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 140 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น