ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 281 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 273 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 8 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น