ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 794 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 590 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 204 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.69

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น