ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,916 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,176 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 740 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น