ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,075 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 835 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 240 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น