ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 514 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 339 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 175 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 34.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น