ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 385 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 382 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 3 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 0.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น