ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 491 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 383 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 108 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.00

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น