ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,888 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,824 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 64 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.39

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น