ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,280 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,158 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 122 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.53

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น