ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 739 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 688 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 51 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.90

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น