ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 413 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 324 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 89 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น