ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,853 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,599 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 254 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.71

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น