ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,024 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 851 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 173 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.89

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น