ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 877 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 791 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 86 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.81

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น