ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 758 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 554 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 204 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น