ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,831 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,639 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 192 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น